ODBIJANJE PRIGOVORA MEĐUNARODNE NENADLEŽNOSTI DOMAĆEG SUDA

(Član 46. st. 1. i 4. MPP Zakona)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ___________________, protiv tuženih: 1. _________________________________________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat iz ________________________________, i 2. ___________________________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________________, advokat iz __________________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara u toku pripremanja glavne rasprave, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE

 

I – ODBIJA SE zahtev drugotuženog za obezbeđenje parničnih troškova.


II – ODBIJA SE prigovor međunarodne nenadležnosti domaćeg suda.