ODBIJANJE PRIGOVORA MEĐUNARODNE NENADLEŽNOSTI DOMAĆEG SUDA 

(Član 46. st. 1. i 4. MPP Zakona)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___


PRIVREDNI SUD U _________________ i to sudija _________________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ________________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ____________________, protiv tuženih: 1. ________________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ____________________, i 2. _______________________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara u toku pripremanja glavne rasprave, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI – ODBIJA SE zahtev drugotuženog za obezbeđenje parničnih troškova.


II – ODBIJA SE prigovor međunarodne nenadležnosti domaćeg suda.