ODBIJANJE PRIGOVORA MEĐUNARODNE NENADLEŽNOSTI DOMAĆEG SUDA

(Član 46. st. 1. i 4. MPP Zakona)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___VIŠI SUD U _____________ i to sudija ____________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz _____________, protiv tuženih: 1. ___________________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz ______________________________, i 2. _____________________________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ______________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara u toku pripremanja glavne rasprave, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE

 

I –         ODBIJA SE zahtev drugotuženog za obezbeđenje parničnih troškova.


II –        ODBIJA SE prigovor međunarodne nenadležnosti domaćeg suda.