ODLAGANJE IZVRŠENJA KONAČNOG UPRAVNOG AKTA ZBOG PODNETE TUŽBE U UPRAVNOM SPORU

(Čl. 23. st. 2. i 4. ZUS-a)Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

Beograd
Upravni sud u Beogradu u veću sastavljenom od sudije _____________, predsednika veća, i sudija _____________, _______________, članova veća sa savetnikom Upravnog suda ________________, zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca _________ iz __________ ul. _____________ br. ______, čiji je punomoćnik _____________, advokat iz ______________ protiv rešenja Ministarstva za urbanizam, stambene, komunalne delatnosti i građevinarstvo, _______________ okrug iz __________ ul. ___________ br. _________, u predmetu stambenom, uz učešće zainteresovanog lica ______________, iz ____________ ul. __________ br. ____, odlučujući po zahtevu tužioca za odlaganje izvršenja prvostepenog upravnog akta, u nejavnoj sednici veća održanoj dana __________ doneo jeREŠENJE


Odlaže se izvršenje konačnog upravnog akta rešenja Sekretarijata za komunalne, stambene, imovinske poslove i urbanizam opštine _____________ br. ____ od _____________, do pravnosnažnosti odluke u predmetu Upravnog suda u ______________/____