Ortaci ______________________________________ (u daljem tekstu: postojeći ortaci) 

                      (navesti imena i prezimena ortaka)1

ortačkog društva __________________________________ (u daljem tekstu: društvo) i

                                 (navesti poslovno ime i sedište društva)2

_________________________________________, kao pristupilac i novi ortak (u daljem 

       (navesti ime i prezime sa adresom pristupioca)3

tekstu: pristupilac), zaključili su dana __________________________________

                                                                  (navesti dan i mesto zaključenja ugovora)4


UGOVOR O ULAGANJU I PRISTUPANJU5
Ulog pristupioca


Član 1.Pristupilac unosi u društvo kao ulog sledeće:

1) _____________________________________________________________________

2) _____________________________________________________________________

3) ____________________________________________________________________.

 (navesti stvari koje se ulažu, njihovu vrednost po stavkama i ukupnu vrednost uloga)6


Društvo i postojeći ortaci primaju ulog opisan u stavu 1. ovog člana.


Novac iz tačke 1. stava 1. ovog ugovora društvo sme da upotrebi __________________ ______________________________________________________________________.

(navesti svrhu upotrebe novouloženih sredstava u društvo)7


Pristupilac je dužan da uplati novac iz tačke 1. stava 1. ovog člana u roku ____________ ______________________________________________________________________.

(navesti rok i način uplate)8


Pristupilac predaje u posed _________________________________________________ 

____________________________________________, u roku od _________________.

            (napisati način ulaganja nenovčane stvari)9                                       (navesti rok)10


Ako pristupilac svojom krivicom povredi bilo koju obavezu iz ovog člana, dužan je društvu da plati ugovornu kaznu u iznosu od __________________________________ ______________________________________________________________________.

 (opisati način izračunavanja ugovorne kazne)11


Ako pristupilac prouzrokuje društvu ili bilo kom postojećem ortaku veću štetu nego što je to ugovorna kazna iz stava 6. ovog člana, dužan je da oštećeniku naknadi i razliku do potpune naknade štete, koju oštećenik dokaže.