PRIMER ODLUKE O NAKNADI ŠTETE 

ISPLAĆENE TREĆEM LICU


_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) 


               

Na osnovu člana 163. stav 7. i člana 192.  Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005),  i  člana _______  ________________________________, Komisija za utvrđivanje 

                                               (naziv opšteg akta poslodavca)

štete  prouzrokovane poslodavcu, dana _____ godine, donosiODLUKU 

o naknadi štete isplaćene trećem licu