PRIMER ODLUKE O NAKNADI ŠTETE

PROUZROKOVANE POSLODAVCU 


_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) 


               

Na osnovu čl. 163. i 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005), i člana _____  _________________________________, Komisija za utvrđivanje štete prouzrokovane 

                 (naziv opšteg akta poslodavca)

poslodavcu, dana _____ godine, donosi


ODLUKU 

o naknadi štete prouzrokovane poslodavcu


1.         Zaposleni _____________________________________________________, na poslovima