PRIMER ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE

ZA PRAĆENJE PROBNOG RADA ZAPOSLENOG_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum)                

Na osnovu člana _______  __________________________________________, a u vezi sa 

                                                    (naziv opšteg akta poslodavca)


članom 36. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005) donosim sledeću