PRIMER ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE

ZA PRETHODNU PROVERU RADNIH SPOSOBNOSTI

PRIJAVLJENIH KANDIDATA NA OBJAVLJEN OGLAS_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu odredaba člana ___ _________________________________________________  i

                                                                        (naziv opšteg akta poslodavca)

Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa novim zaposlenim, br.____ od ______ godine, donosim


O  D  L  U  K  U

o obrazovanju Komisije za proveru radnih sposobnosti 
prijavljenih kandidata