PRIMER ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE 

ZA UTVRĐIVANJE ŠTETE  PROUZROKOVANE 

POSLODAVCUNa osnovu člana 163. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005),  i člana ____ _____________________________________, donosim

                  (naziv opšteg akta poslodavca)


                                                               

ODLUKU

o obrazovanju komisije za utvrđivanje štete 

prouzrokovane poslodavcu
1.         Obrazuje se Komisija za utvrđivanje štete prouzrokovane poslodavcu od strane 

       zaposlenog______________________________________________________________ na 

                                               (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)                                 

       poslovima_________________________, u sastavu: