____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ doneo 

(Navesti ime, adresu prebivališta pojedinca odn. sedišta za pravna lica, 

kao i matični broj osnivača)1

je dana _____________________________________________.

                          (navesti datum i mesto donošenja odluke)2

ODLUKU O OSNIVANJU ___________________________________________________3

(navesti skraćeno ime društva)4
Osnovne odredbe i sadržina


Član 1.


Donosilac ove odluke (u daljem tekstu: osnivač) osniva zatvoreno akcionarsko društvo (dalje: društvo) pod uslovima iz članova koji slede.


Odlukom se uređuje:5


1) _________________________________________________________________________,


2) _________________________________________________________________________,


3) _________________________________________________________________________,


4) ________________________________________________________________________.6

(navesti pitanja koja se uređuju)7Poslovno ime i sedište


Član 2.


Poslovno ime društva je _______________________________________________________.8

                                                              (navesti puno poslovno ime)9


Skraćeno poslovno ime društva je _______________________________________________.

                                                                            (navesti skraćeno ime)10


Sedište društva je u __________________________________________________________.

                                                                (navesti adresu sedišta)