PRIMER ODLUKE O POTREBI PRIJEMA PRIPRAVNIKA I 

OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA POLAGANJE

STRUČNOG ISPITA PRIPRAVNIKANa osnovu člana 47. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS br. 24/2005 i 61/2005) i člana ___ Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, donosim sledećuODLUKU


o prijemu pripravnika u _______ godiniI        ______________________________________________(u daljem tekstu: poslodavac),

                               (naziv i sedište poslodavca) 

       u toku ____ godine, zasnovaće radni odnos na neodređeno – određeno vreme sa _____ 

                                                                                                                            (br. lica)

       koja prvi  put  zasnivaju radni odnos, u svojstvu pripravnika, za zanimanje za koje su ta lica stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme, na svim stručnim poslovima, nezavisno od posebnih uslova utvrđenih za obavljanje tih poslova, u skladu  sa pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova.