PRIMER ODLUKE O POTREBI  ZASNIVANJA

RADNOG ODNOSA, BEZ JAVNOG OGLAŠAVANJA_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu odredaba 100. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (" Sl. glasnik RS" br. 71/2003), člana 11. Zakona o evidencijama u oblasti rada ("Službeni list SRJ", br. 46/96) i člana __ ________________________________, kao i ukazane potrebe, donosim 

                                        (naziv opšteg akta poslova


ODLUKU

o potrebi  zasnivanja radnog odnosa