PRIMER ODLUKE O POTREBI ZASNIVANJA RADNOG

ODNOSA SA NOVIM ZAPOSLENIM, PUTEM OGLASA_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu odredaba člana 100. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl. glasnik RS", br. 71/2003), člana 11. Zakona o evidencijama u oblasti rada ("Službeni list SRJ", br. 46/96) i člana __  __________________________________, kao i ukazane potrebe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                  (naziv opšteg akta poslodavca)

donosim 

                                                                          

              

ODLUKU

o potrebi  zasnivanja radnog odnosa