Na osnovu članova 429-433. Zakona o privrednim društvima ___________________________ ____________________________________________________________________________, 

(navesti društvo, koje menja svoju pravnu formu i organ donošenja odluke o tome)1


(dalje: Društvo), dana ___________________________________ donosi:

                                          (navesti dan i mesto donošenja odluke)2

ODLUKU 

O PROMENI PRAVNE FORME U DRUŠTVO

S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU3
Predmet odluke


Član 1.


Ovom odlukom se uređuje promena pravne forme __________________________________ ____________________________________________________________________________,

(navesti puno ime društva koje menja svoju pravnu formu i njegovu postojeću pravnu formu)4

u __________________________________________________________________________,

 (navesti pravnu formu, koju društvo uzima ovom promenom)5

a naročito:


1) _________________________________________________________________________,


2) _________________________________________________________________________,


3) _________________________________________________________________________,


4) _________________________________________________________________________,


6) _________________________________________________________________________,

(navesti pitanja, koja se uređuju ovom odlukom)6Ime i sedište


Član 2.


Poslovno ime Društva menja se tako što se menjaju reči _____________________________  ____________________________________________________________________________

(navesti sastojke izmene poslovnog imena Društva)7

tako da novo poslovno ime Društva glasi: ___________________________________________