PRIMER ODLUKE  O RASPOREDU 

RADNOG VREMENA_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu čl. 55. i 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005), i člana ______ _________________________________, donosim

                   (naziv opšteg akta poslodavca)


ODLUKU

o rasporedu radnog vremena


Zaposleni kod poslodavca, u toku radne nedelje, rade pet radnih dana.