Optužnica javnog tužioca protiv više lica za više krivičnih dela - izreka

Član 332. ZKP

VIŠEM SUDUNa osnovu člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), Viši javni tužilac u ____________ uz dostavu spisa podiže sledeću:
O P T U Ž N I C U