Osuđujuća presuda - više lica za jedno krivično delo (izreka)

Član 424. ZKP


K. br. ________


U IME NARODAVIŠI SUD u __________, u veću sastavljenom od predsednika veća-sudije ____________ i članova veća, sudije __________ i sudija porotnika __________, __________ i __________ sa zapisničarem _____________, u krivičnom predmetu optuženih 1)________________, iz _________ čiji je branilac advokat ____________ iz _____________ i 2)________________ iz ___________, čiji je branilac adv. __________________, iz _____________, zbog krivičnog dela razbojništva iz člana 206. stav 2. u vezi člana 33. Krivičnog zakonika (KZ), po optužnici Višeg javnog tužioca u ___________ Kt. br. ________ od ___________ godine, po dovršenom javnom, glavnom pretresu održanom _____________ godine u prisustvu zamenika Višeg javnog tužioca u ___________ _________________, optuženih i njihovih branilaca i oštećenog ___________________, iz _____________ doneo je i istoga dana javno objavioP R E S U D U


I.        Optuženi ___________________, zvani ___________, JMBG _____________