Osuđujuća presuda više lica za više krivičnih dela (izreka)

Član 424. ZKP


U IME NARODA

Osnovni sud u __________, u veću sastavljenom od sudije _______________ kao predsednika veća i sudija-porotnika ______________, _____________, kao članova veća, sa zapisničarem ____________, u krivičnom predmetu protiv optuženog ____________, iz ____________ i optuženog ___________________ iz _________________, zbog krivičnog dela krađe iz člana 203. stav 1, prikrivanja iz člana 221. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), i krivičnog dela nedozvoljenog držanja eksplozivnih materija iz člana 348. stav 3. u vezi st. 2. i 1. KZ, po optužnici Osnovnog javnog tužilaštva _____ Kt. br. _______ od _________ godine po održanom javnom glavnom pretresu na dan ________ godine, u prisustvu zamenika ________ javnog tužioca _________ _______________, predstavnika oštećenog _______________ optuženih i njihovog branioca advokata ____________, iz _____________, doneo je istoga dana a javno objavio na dan ________ godine sledeću