Dopis MUP-a Tužilaštvu - o dostavljanju akata

(Zapisnika, Izveštaja, Krivične prijave, Službene beleške ...)

Član 281. ZKPRepublika Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA                                                  KU - __________

Sekretarijat u _________________________

____________________________________

Broj KU-_________________

Dana _________ 20____ godine