Rešenje sudije za prethodni postupak po žalbi na rešenje o zadržavanju

Član 294. stav 3. ZKP


Kri ____/___
SUDIJA ZA PRETHODNI POSTUPAK Osnovnog suda u __________________ sa zapisničarem ___________________, u pretkrivičnom postupku protiv osumnjičenog __________________ iz ______________, čiji je branilac advokat __________________ iz ______________, rešavajući o žalbi na rešenje PU_________ o zadržavanju lica ______________________ broj ______ od ___________ godine,  doneo je dana  ____________
R E Š E NJ E