Zapisnik o uviđaju sačinjen od strane pripadnika MUP

Član 287. stav 2. ZKP


KU-_________________Z A P I S N I K


O UVIĐAJU
Sastavljen u ime Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije - Policijska uprava u ___________________________, na osnovu člana 287. stav 2. u vezi člana 136. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) _____________________________________________________,

                                                           (lokacija mesta gde se vrši uviđaj)

dana_____________ godine.