PRIMER REŠENJA O POVEĆANJU DNEVNE PAUZE (član 93a Zakona)_______________________

(naziv i sedište poslodavca)

_______________________

(broj)

_______________________

(datum)


Na osnovu čl. 93a. i 192. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS" br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013), i člana ___ _______________________________ , nadležni organ poslodavca

                                (naziv opšteg akta poslodavca)


dana _______ godine, doneo je


REŠENJE

o povećanju dnevne pauze1. Zaposlenoj ________________________________________________ , zaposlenoj na                  

                                   (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)

poslovima ______________________________, utvrđuje se pravo na jednu ili više pauza, u toku dnevnog rada u trajanju od 90 minuta, kako bi mogla da doji svoje dete.2. Pauza, iz tačke 1. ovog rešenja, utvrđena je u skladu sa članom 93a Zakona, jer se zaposlena vratila na rad - pre isteka godinu dana od rođenja deteta, a njeno radno vreme iznosi preko šest časova dnevno.


3. Zaposlenoj iz tačke 1. ovog rešenja, pauza se računa u radno vreme, a naknada po tom osnovu - isplaćuje se u visini osnovne zarade, uvećane za minuli rad.


4. Ovo rešenje primenjuje se počev od ________ godine.Ovo rešenje primenjuje se počev od ________godine.PRAVNA POUKA: Protiv ovog rešenja, zaposleni ima pravo da pokrene spor pred nadležnim sudom u roku od 90. dana od dana dostavljanja.


Dostavljeno:                                                                                

1. zaposlenoj _______________

2._______________________                                                         DIREKTOR