PRIMER REŠENJA O SKRAĆENOM RADNOM VREMENU  (član 93a Zakona)_______________________

(naziv i sedište poslodavca)

_______________________

(broj)

_______________________

(datum)Na osnovu čl. 93a. i 192. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS" br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013), i člana ___ _______________________________ , nadležni organ poslodavca

                                (naziv opšteg akta poslodavca)


dana _______ godine, doneo je
REŠENJE

o skraćenom radnom vremenu1. Zaposlenoj ________________________________________________ , zaposlenoj na                  

                                   (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)

poslovima ______________________________, utvrđuje se skraćenje dnevnog radnog vremena, u trajanju od 90 minuta, kako bi mogla da doji svoje dete.