PARALELIZAM FORME PUNOMOĆJA I SPORAZUMA 

O MESNOJ NADLEŽNOSTI - Varijanta 1

Nevažnost sporazuma o mesnoj nadležnosti

(Član 64. stav 3. ZPP i član 90. ZOO)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U ____________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _____________________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, po održanoj glavnoj raspravi zaključenoj dana ____________ godine u prisustvu punomoćnika stranaka, doneo je:REŠENJEI  -         Osnovni sud u ___________ OGLAŠAVA SE MESNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.


II -         Po pravnosnažnosti ovog rešenja predmet ustupiti Osnovnom sudu u ______________, kao stvarno i mesno nadležnom.