PARALELIZAM FORME  PUNOMOĆJA I SPORAZUMA O MESNOJ NADLEŽNOSTI

(Član 64. stav 3. ZPP i 90. ZOO) - Varijanta 1

Nevažnost sporazuma o mesnoj nadležnosti

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_____ P ____/___

       


VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ________________________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, po održanoj glavnoj raspravi zaključenoj dana ____________ godine u prisustvu punomoćnika stranaka, doneo je:REŠENJEI -         Viši sud u ___________ OGLAŠAVA SE MESNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.


II -         Po pravnosnažnosti ovog rešenja predmet ustupiti Višem sudu u ______________, kao stvarno i mesno nadležnom.