PARALELIZAM FORME PUNOMOĆJA I SPORAZUMA O MESNOJ NADLEŽNOSTI

(Član 64. stav 3. ZPP i član 90. ZOO) - Varijanta 1

Nevažnost sporazuma o mesnoj nadležnosti

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog __________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, po održanoj glavnoj raspravi zaključenoj dana ____________ godine u prisustvu punomoćnika stranaka, doneo je:REŠENJEI -         Privredni sud u ___________ OGLAŠAVA SE MESNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.


II -         Po pravnosnažnosti ovog rešenja predmet ustupiti Privrednom sudu u ______________, kao stvarno i mesno nadležnom.