Ponavljanje krivičnog postupka (spajanje kazne)

Član 556. stav 1. u vezi člana 552. tačka 1. ZKPKv. br. __________U IME NARODA


VIŠI SUD u __________ u veću sastavljenom od predsednika veća-suda _____________ i članova veća sudija: _______________ i ________________, sa sudijskim pripravnikom ______________, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu osuđenog ________________  iz ______________, osuđenog zbog krivičnog dela razbojništva iz člana 206. stav 2. Krivičnog zakonika (KZ), i krivičnog dela krađe iz člana 203. stav 1. KZ u vezi člana 33. KZ, odlučujući o zahtevu osuđenog za preinačenje pravnosnažnih presuda bez ponavljanja krivičnog postupka na osnovu člana 556. stav 1. u vezi člana 552. tačka 1. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), po pribavljenom mišljenju Višeg javnog tužioca iz ______________ Kt. br. __________ od __________ godine, na sednici veća održanoj __________ godine, doneo je
P R E S U D U