PRIMER PONUDE ZA ZAKLJUČIVANJE 

ANEKSA UGOVORA O RADU sa

OBAVEŠTENJEM O RAZLOZIMA

ZA PONUDU I PRAVNIM POSLEDICAMA_____________________________________________ 

(ime i prezime zaposlenog)


                                                                                    ________________________________ 

  (prostorije poslodavca – adresa prebivališta)Predmet:         Ponuda za zaključivanje aneksa ugovora sa obaveštenje o razlozima 


Zbog izmenjenih okolnosti, došlo je do izmene ugovorenih uslova rada u Ugovoru br. ____, koji je sa Vama zaključen dana ______  godine, te Vam nudimo zaključivanje aneksa ugovora o radu.


Saglasno članu 172. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", broj: 24/2005 i 61/2005), obaveštavamo Vas o razlozima za ponudu za zaključivanje aneksa ugovora o radu.

       

Ponudu za zaključivanje aneksa ugovora dostavljamo iz sledećih razloga:1


1) Zbog potrebe procesa i organizacije rada neophodno je da se izvrši Vaš premeštaj na drugi odgovarajući posao - _______________________________________________________.  

                                      (navesti vrstu posla i stepen stručne spreme na koji se premešta)


2) Zbog potrebe procesa i organizacije rada neophodno je da se izvrši Vaš premeštaj na drugi odgovarajući posao - _______________________________________________________,  

                                      (navesti vrstu posla i stepen stručne spreme na koji se premešta)

       u drugo mesto ______________, van sedišta poslodavca, koje je udaljeno ____ km od sedišta poslodavca, sa organizovanim prevozom za blagovremeni dolazak  na rad i povratak sa rada, a za koji je obezbeđena naknada troškova prevoza u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.


3) Zbog privremeno prestale potrebe za Vašim radom (ili zbog toga što je dat u zakup poslovni prostor ili što je zaključen ugovor o poslovnoj saradnji), neophodno je da se izvrši Vaše privremeno upućivanje  na rad kod drugog poslodavca na odgovarajući posao - ______ _________________________________________________________________________,  

                               (navesti vrstu posla i stepen stručne spreme na koji se upućuje)

       dok traju razlozi za ovo upućivanje, a najduže godinu dana.


4)        Zbog privremeno prestale potrebe za Vašim radom (ili zbog toga što je dat u zakup poslovni prostor ili što je zaključen ugovor o poslovnoj saradnji), neophodno je da se izvrši Vaše privremeno upućivanje  na rad kod drugog poslodavca na odgovarajući posao - __________ _________________________________________________________________________,  

                               (navesti vrstu posla i stepen stručne spreme na koji se upućuje)

       

       u drugo mesto ______________, van sedišta poslodavca, koje je udaljeno ____ km od sedišta poslodavca, sa organizovanim prevozom za blagovremeni dolazak  na rad i povratak sa rada, a za koji je obezbeđena naknada troškova prevoza u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, dok traju razlozi za ovo upućivanje, a najduže godinu dana.


5)        Zbog privremeno prestale potrebe za Vašim radom (ili zbog toga što je dat u zakup poslovni prostor ili što je zaključen ugovor o poslovnoj saradnji - navesti i druge slučajeve utvrđene opštim aktom ili ugovorom o radu), neophodno je da se izvrši Vaše privremeno upućivanje  na rad kod drugog poslodavca na odgovarajući posao - ____________________________ _________________________________________________________________________,  

                           (navesti vrstu posla i stepen stručne spreme na koji se upućuje)

       

       uz vašu saglasnost, i duže od godinu dana, dok traju razlozi za ovo upućivanje.


       Sa poslodavcem kod koga ste upućeni na rad  zaključićete ugovor o radu na određeno vreme, kojim ne mogu da vam se utvrde manja prava od prava koja ste imali kod ovog poslodavca, a po isteku roka na koji ste upućeni, imate pravo da se vratite na rad kod ovog poslodavca (Napomena: ovaj stav odnosi se na tač. 3), 4) i 5) ovog  obaveštenja).