Posebno rešenje o visini troškova krivičnog postupka

Član 262. stav 2. ZKP
K. br. _____VIŠI SUD u  ____________, sudija __________________, kao predsednik veća sa zapisničarem ____________________, u krivičnom predmetu protiv optuženog ________________ iz ________________, zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 2. u vezi člana 289. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), po optužnici Višeg javnog tužioca ____________ Kt. ____/____ od  _____________ godine, doneo je na dan ____________ godine sledeće
R E Š E N J E