Potvrda o privremeno oduzetim predmetima

Član 150. ZKPR E P U B L I K A   S R B I J A

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Policijska uprava u _________________

________________________________

Broj:_______________

______________20___ godine.
P O T V R D A