Potvrda o ulasku u stan bez naredbe suda

Član 158. stav 2. ZKP
Republika Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA                                                       _____ Br. ____

Policijska uprava u _________________

_________________________________

Broj:_______________

__________ 20__ godineP O T V R D A