POVLAČENJE TUŽBE - FIKCIJA PRISTANKA - Varijanta 2

Delimično povlačenje tužbe

(Član 196. stav 2. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___


PRIVREDNI SUD U ___________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac u privrednom sporu male vrednosti tužioca ____________________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog ____________________________________________________, čiji je punomoćnik ____________________________advokat iz______________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na prvom ročištu za glavnu raspravu u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana __________ godine sledeće:REŠENJE

       


I -         TUŽBA JE POVUČENA za glavni dug od _________ dinara i troškove izvršnog postupka, pa se rešenje o izvršenju ovoga suda Iv. br. ______/__ od ________ godine u tom delu ukida.

       

II –         SMATRA SE DA JE TUŽILAC POVUKAO TUŽBU u pogledu zahteva za kamatu po Zakonu o visini stope zatezne kamate na iznos glavnog duga od _________ dinara, od _________ godine do ____________ godine, pa se navedeno rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave i u tom delu ukida.