POVLAČENJE TUŽBE - FIKCIJA PRISTANKA - Varijanta 1

Povlačenje tužbe u celini

(član 196. stav 2. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija ______________________ kao sudija pojedinac u sporu tužioca _______________________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________________, advokat iz __________________, protiv tuženog ______________________________, čiji je punomoćnik _____________________________ advokat iz_____________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu dana __________ godine sledeće:


REŠENJE

       

I -         TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. _____/___ od _______ godine ukida u obavezujućem delu.