POVLAČENJE TUŽBE - FIKCIJA PRISTANKA - Varijanta 1

Povlačenje tužbe u celini

(Član 196. stav 2. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___VIŠI SUD U _____________ i to sudija ____________________ kao sudija pojedinac u sporu tužioca ______________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ________________, protiv tuženog ____________________________________, čiji je punomoćnik _______________________ advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu dana __________ godine sledeće:


REŠENJE

       


I -         TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave Osnovnog suda u _________ Iv. _____/___ od _______ godine ukida u obavezujućem delu.