POVLAČENJE TUŽBE - FIKCIJA PRISTANKA - Varijanta 1

Povlačenje tužbe u odnosu na jednog suparničara

(Član 196. stav 2. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___VIŠI SUD U _____________ i to sudija ____________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _____________, protiv tuženih: 1. ______________________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ________________________, i 2. __________________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz ________________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, doneo je na ročištu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine sledećeREŠENJE I   -         POSTUPAK SE PREKIDA u odnosu na drugotuženog _______________ u stečaju.

       

II  -         Postupak će se nastaviti kada stečajni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.