POVLAČENJE TUŽBE - FIKCIJA PRISTANKA - Varijanta 3

Povlačenje tužbe u odnosu na jednog suparničara

(član 196. stav 2. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija ____________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________________________________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ________________, protiv tuženih: 1. ___________________________________________________, čiji je punomoćnik __________________________________, advokat iz ____________________________, i 2. _____________________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ______________________,  radi ___________________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, doneo je na ročištu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine sledeće


REŠENJE 


I   -         POSTUPAK SE PREKIDA u odnosu na drugotuženog _______________ u stečaju.

       

II  -         Postupak će se nastaviti kada stečajni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.


III -         TUŽBA JE POVUČENA prema prvotuženom _____________________.