POVLAČENJE TUŽBE - FIKCIJA PRISTANKA - Varijanta 3

Povlačenje tužbe u odnosu na jednog suparničara

(Član 196. stav 2. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz _____________, protiv tuženih: 1. ______________________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz ___________________________, i 2. ____________________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz _______________,  radi _____________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, doneo je na ročištu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine sledećeREŠENJE I   -         POSTUPAK SE PREKIDA u odnosu na drugotuženog _______________ u stečaju.

       

II   -         Postupak će se nastaviti kada stečajni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.


III  -         TUŽBA JE POVUČENA prema prvotuženom _____________________.