Povlačenje tužbe uz pristanak tuženog - član 202. stav 2. ZPP - Varijanta 3


Svaka stranka snosi svoje troškove postupka
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       


OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz _________________, protiv tuženog ___________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:


REŠENJE