POVLAČENJE TUŽBE I FIKCIJA POVLAČENJA TUŽBE 

(Član 196. st. 2, čl. 475 st. 1, čl. 463. st. 1. ZPP i čl. 21. st. 1.ZIP - SMV)





Grb



REPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)




_______ P ____/___


PRIVREDNI SUD U ___________ i to sudija ____________________ kao sudija pojedinac u privrednom sporu male vrednosti tužioca ___________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ____________, protiv tuženog _____________________, čiji je punomoćnik ____________________________advokat iz_______________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na prvom ročištu za glavnu raspravu u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana __________ godine sledeće:



REŠENJE

       


I -         TUŽBA JE POVUČENA za glavni dug od _________ dinara i troškove izvršnog postupka, pa se rešenje o izvršenju ovoga suda Iv. br. ______/__ od ________ godine u tom delu ukida.

       

II –         SMATRA SE DA JE TUŽILAC POVUKAO TUŽBU u pogledu zahteva za kamatu po Zakonu o visini stope zatezne kamate na iznos glavnog duga od _________ dinara, od _________ godine do ____________ godine, pa se navedeno rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave i u tom delu ukida.