POVLAČENJE TUŽBE I PREINAČENJE TUŽBE

(Član 196. stav 2. i član 195. st. 1. i 2. ZPP)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___


OSNOVNI SUD U _________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog _________________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ________________________, radi ________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I  -         TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. ______/__ od _________godine ukida u obavezujućem delu.

       

II -        O predlogu tužioca za preinačenje tužbe sud će odlučiti po pravnosnažnosti ovog rešenja.