POVLAČENJE TUŽBE I PREINAČENJE TUŽBE 

(Član 196. stav 2. i  član 195. st. 1. i 2. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog ___________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ___________________, radi ___________, vrednost predmeta spora _________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I -         TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave Osnovnog suda u _______________ Iv. ______/__ od _________godine ukida u obavezujućem delu.

       

II –         O predlogu tužioca za preinačenje tužbe sud će odlučiti po pravnosnažnosti ovog rešenja.