POVLAČENJE TUŽBE I PROTIVTUŽBE I UKIDANJE REŠENJA O IZVRŠENJU 

U OBAVEZUJUĆEM DELU 

(Član 196. stav 2. i član 463. stav 1. ZPP u vezi člana 21. stav 1. ZIP)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U _______________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog ____________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I   -         TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. ______/__ od _________godine ukida u obavezujućem delu.


II  -         PROTIVTUŽBA JE POVUČENA.


III -         Svaka stranka snosi svoje troškove parničnog postupka, a navedeno rešenje o izvršenju se ukida u pogledu troškova.