POVLAČENJE TUŽBE I PROTIVTUŽBE I UKIDANJE REŠENJA O IZVRŠENJU U OBAVEZUJUĆEM DELU

(Član 196. stav 2. i član 463. stav 1. ZPP u vezi člana 21. stav 1. ZIP)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U _______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz __________________, protiv tuženog _____________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ___________________, radi ___________, vrednost predmeta spora __________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I   -         TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave Osnovnog suda u __________ Iv. _____/__ od ____ godine ukida u obavezujućem delu.


II  -         PROTIVTUŽBA JE POVUČENA.


III -         Svaka stranka snosi svoje troškove parničnog postupka, a navedeno rešenje o izvršenju se ukida u pogledu troškova.