POVLAČENJE TUŽBE I UKIDANJE PLATNOG NALOGA - Varijanta 3

Održavanje platnog naloga  na snazi za troškove i odbijanje tuženikovog zahteva 

za troškove - član 153. stav 1. ZPP

(Član 196. stav 2. i član 463. stav 1. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ________________ i to sudija _____________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog _______________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:REŠENJE

       

I   -         TUŽBA JE POVUČENA za glavni dug i kamatu, pa se platni nalog ovoga suda  Pl. ______ od _______ godine u tom delu ukida.

       

II  -         Navedeni platni nalog ODRŽAVA SE NA SNAZI u delu u kome je tuženi obavezan da tužiocu plati TROŠKOVE u iznosu od ________ dinara.