POVLAČENJE TUŽBE I UKIDANJE PLATNOG NALOGA 

(član 196. stav 2. i član 463. stav 1. ZPP)  - Varijanta 3

Održavanje platnog naloga  na snazi za troškove i odbijanje tuženikovog zahteva

za troškove - član 153. stav 1. ZPP 
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___


       

PRIVREDNI SUD U ________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog ______________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:REŠENJE

       

I  -         TUŽBA JE POVUČENA za glavni dug i kamatu, pa se platni nalog ovoga suda  Pl. ______ od _______ godine u tom delu ukida.

       

II -         Navedeni platni nalog ODRŽAVA SE NA SNAZI u delu u kome je tuženi obavezan da tužiocu plati TROŠKOVE u iznosu od ________ dinara.


III-         Odbija se tuženikov zahtev za troškove postupka.