POVLAČENJE TUŽBE I UKIDANJE PLATNOG NALOGA 

(Član 196. stav 2. i član 463. stav 1. ZPP) - Varijanta 1

U celosti

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U _____________ i to sudija ______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog __________________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:REŠENJE

       

I -         TUŽBA JE POVUČENA, pa se platni nalog ovoga suda  Pl. ____/__ od ________ godine U CELOSTI UKIDA.