POVLAČENJE TUŽBE I UKIDANJE PLATNOG NALOGA 

(član 196. stav 2. i član 463. stav 1. ZPP)  - Varijanta 1

U celosti
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz _________________, protiv tuženog ___________________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:REŠENJE

       

I -         TUŽBA JE POVUČENA, pa se platni nalog ovoga suda  Pl. ____/__ od ________ godine U CELOSTI UKIDA.