POVLAČENJE TUŽBE I UKIDANJE REŠENJA O IZVRŠENJU U OBAVEZUJUĆEM DELU

(Član 196. stav 2. i član 463. stav 1. ZPP u vezi člana 21. stav 1. ZIP) - Varijanta 7

Troškovi postupka – dug plaćen pre podnošenja tužbe - član 153. stav 1. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U _______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog ____________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ______________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu, u prisustvu punomoćnika tuženog, a u odsutnosti uredno pozvanog tužioca, doneo je dana _________________ godine: REŠENJE

       


I -         TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. ______/__ od _________godine ukida u obavezujućem delu.


II –         OBAVEZUJE SE TUŽILAC da tuženom naknadi troškove postupka u iznosu od 42.113,83 dinara, u roku od 8 dana.