POVLAČENJE TUŽBE I UKIDANJE REŠENJA O IZVRŠENJU U OBAVEZUJUĆEM DELU

(Član 196. stav 2. i član 463. stav 1. ZPP u vezi člana 21. stav 1. ZIP) - Varijanta 2

Troškovi postupka - član 153. stav 1. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___

               

PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca __________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ______________, protiv tuženog ___________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ___________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I -         TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. ______/__ od _________godine ukida u obavezujućem delu.


II -        OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu naknadi troškove postupka u iznosu od ___________ dinara, u roku od 8 dana.